ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೆಗ್ಯುಲೇಶನ್ಸ್ – 2016

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ  ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ 23.11.2018

ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ  – Dated 07.07.2018