2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ  ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ 23.11.2018

ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ /  Circular regarding submission of Half Year  Progress Report of Ph.D students – Dated 07.07.2018


List of Research scholars in various courses as per UGC Guidlines:

1. Arts

2. Arts Optionals

3. Science

4. Commerce, Education, Law & Engineering


List of Research Scholars under each Faculty with Guides as on 26.02.2016

Ph.D Ordinance :

A candidate may present himself/ herself for the degree of Doctor of Philosophy in Bangalore University, covered under the Karnataka State Universities Act, 2000, with the following Ordinance: The Degree of Doctor of Philosophy shall be conferred on the basis of a thesis prepared and submitted for the purpose. 

The thesis shall embody the result of original research carried out by the candidate in a Post Graduate Department of Studies or in an Institution recognized by the University as research centre under the guidance of a Research Supervisor / Supervisors approved by the University.

The provisions to be followed are detailed below in this Ordinance. Click Here for more