54 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳ  ಚಿನ್ನದ ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ 


ಮೇ-ಜೂನ್2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ನಾತ್ತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ .ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಚಿನ್ನದ ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ –ದಿನಾಂಕ  16.01.2019

ಮೇ-ಜೂನ್ 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಎಡ್. ಮತ್ತು ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್. ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ  ಚಿನ್ನದ ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ –ದಿನಾಂಕ 12.01.2019

ಮೇ-ಜೂನ್2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಬಿ.ಇ., ಬಿ. ಆರ್ಕ್. ಮತ್ತು ಎಂ.ಇ. ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ  ಚಿನ್ನದ ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ –ದಿನಾಂಕ  10.01.2019

ಮೇ-ಜೂನ್2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ ಕೋರ್ಸ್ ನಚಿನ್ನದ ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ –ದಿನಾಂಕ  10.01.2019

ಮೇ-ಜೂನ್ 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಕಾಂ., ಬಿ. ಕಾಂ (ವೊಕೇಶನಲ್), ಬಿ.ಬಿ.ಎ ಮತ್ತು ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಂ.. ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ  ಚಿನ್ನದ ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ –ದಿನಾಂಕ  10.01.2019

ಮೇ-ಜೂನ್ 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಫ್ಯ್ ಡ್)ಮತ್ತು ಬಿ.ಸಿ.ಎ.ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಚಿನ್ನದ ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿದಿನಾಂಕ 10.01.2019

ಮೇ-ಜೂನ್ 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಎ., ಮತ್ತು ಬಿ.ಎ.ವೊಕೇಶನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ  ಚಿನ್ನದ ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ 10.01.2019