ನಿಖಾಯಹೆಸರುಪದನಾಮ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಅಧಿಕಾರಾವಧಿ
ಕಲಾಡಾ. ಎಂ.ಜೆ. ವಿನೋದ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ೦೧.೧೦.೨೦೧೭ ರಿಂದ ೩೦.೦೯.೨೦೧೯
ವಾಣಿಜ್ಯ ಡಾ. ವೈ. ನಾಗರಾಜುಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್. ೧೯.೦೨.೨೦೧೯ ರಿಂದ ೧೮.೦೨.೨೦೨೧
ಶಿಕ್ಷಣಡಾ. ಉಮ್ಮೆ ಕುಲ್ಸುಮ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ೦೮.೦೮.೨೦೧೭ ರಿಂದ
೦೭.೦೮.೨೦೧೯
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಪ್ರಭಾರ) ಡಾ. ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರಮೋಹನ್ಡೀನ್, ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಖಾಯ ೦೬.೧೨.೨೦೧೮ ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಕಾನೂನುಡಾ. ಸುದೇಶ್ ವಿ.ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು೧೮.೦೫.೨೦೧೮ ರಿಂದ ೧೭.೦೫.೨೦೨೦
ವಿಜ್ಞಾನ ಡಾ. ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ೦೧.೧೨.೨೦೧೮ ರಿಂದ ೩೦.೧೧.೨೦೨೦