ನಿಖಾಯಹೆಸರುಪದನಾಮ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಅಧಿಕಾರಾವಧಿ
ಕಲಾಡಾ. ಎಂ.ಜೆ. ವಿನೋದ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ೦೧.೧೦.೨೦೧೭ ರಿಂದ ೩೦.೦೯.೨೦೧೯
ವಾಣಿಜ್ಯ ಡಾ. ಎಂ. ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ೩೦.೦೭.೨೦೧೭ ರಿಂದ ೨೯.೦೭.೨೦೧೯
ಶಿಕ್ಷಣಡಾ. ಉಮ್ಮೆ ಕುಲ್ಸುಮ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ೦೮.೦೮.೨೦೧೭ ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಪ್ರಭಾರ) ಡಾ. ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರಮೋಹನ್ಡೀನ್, ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಖಾಯ ೦೬.೧೨.೨೦೧೮ ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಕಾನೂನುಡಾ. ಸುದೇಶ್ ವಿ.ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು೧೮.೦೫.೨೦೧೮ ರಿಂದ ೧೭.೦೫.೨೦೨೦
ವಿಜ್ಞಾನ ಡಾ. ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ೦೧.೧೨.೨೦೧೮ ರಿಂದ ೩೦.೧೧.೨೦೨೦