ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕರ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಭಾಗ/ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮಅಧಿಕಾರಾವಧಿ
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಟಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.04.2017
ರಿಂದ
31.03.2019
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ವೈಶಾಲಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
05.09.2018
ರಿಂದ
04.09.2020
ವಿದೇಶೀ ಭಾಷೆಗಳುಡಾ. ಜ್ಯೋತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
06.09.2014
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಹಿಂದಿಡಾ. ಶೇಕರ್ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
12.10.2017
ರಿಂದ
11.10.2019
ಇತಿಹಾಸಡಾ.ಎಸ್. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
03.10.2017
ರಿಂದ
02.10.2019
ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನಡಾ. ಬಿ.ಕೆ. ರವಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.12.2018
ರಿಂದ
UFO
ಕನ್ನಡಡಾ. ಬಿ. ಗಂಗಾಧರಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.02.2018
ರಿಂದ
31.01.2020
ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಡಾ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕೆ.ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
30.03.2017
ರಿಂದ
29.03.2019
ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಟಿ.ಬಿ. ಬಸವರಾಜುಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
26.06.2017
ರಿಂದ
31.05.2019
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಎಂ. ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
28.03.2017
ರಿಂದ
27.03.2019
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಡಾ. ಟಿ.ಹೆಚ್. ಮೂರ್ತಿಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
04.02.2013
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಸಂಸ್ಕೃತಡಾ. ಯು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
22.12.2017
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಡಾ. ಕೋದಂಡರಾಮಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
16.09.2016
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಬಿ.ಸಿ. ಮೈಲಾರಪ್ಪಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
28.04.2017
ರಿಂದ
27.04.2019
ತೆಲುಗುಡಾ. ಕೆ.ಆಶಾಜ್ಯೋತಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
06.04.2018
ರಿಂದ
05.04.2020
ಉರ್ದುಡಾ. ಇಕ್ಬಾಲುನ್ನೀಸಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
11.02.2014
ರಿಂದ
31.12.2019
ದೃಶ್ಯ ಕಲೆಡಾ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಜಿ.ರೆಡ್ಡಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
21.11.2007
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನಡಾ.ಸುದೇಷ್ಣ ಮುಖರ್ಜಿಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
24.03.2018
ರಿಂದ
23.03.2020
ಅನ್ವಯಿಕ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಎಂ.ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
14.12.2018
ರಿಂದ
13.12.2020
ಉಡುಪು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಡಾ. ಆರ್. ಸುಧಾಕರ್ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
04.04.2014
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಸಿ.ಎಸ್. ಕರಿಗಾರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
13.08.2018
ರಿಂದ
12.08.2020
ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ವಿ. ಶಿವರಾಮ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
09.07.2018
ರಿಂದ
08.07.2020
ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
12.02.2018
ರಿಂದ
11.02.2020
ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಡಾ. ಎಂ. ಹನುಮಂತಪ್ಪಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮಡಾ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ. ಎನ್.ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
04.12.2014
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನಡಾ. ಜೆ.ಟಿ. ದೇವರಾಜ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
06.10.2018
ರಿಂದ
05.10.2020
ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಡಾ. ಎನ್. ನಂದಿನಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
08.02.2019
ರಿಂದ
07.02.2021
ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಎ.ಎಸ್. ರಾಯಮಾನೆಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
13.01.2018
ರಿಂದ
31.05.2019
ಅನ್ವಯಿಕ ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಟಿ.ಜೆ. ರೇಣುಕಾಪ್ರಸಾದ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.10.2018
ರಿಂದ
30.09.2020
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನಡಾ. ಎಂ. ವೀರಬಸವಯ್ಯಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
06.04.2018
ರಿಂದ
30.09.2019
ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಡಾ.ಹೆಚ್.ಜಿ. ನಾಗರಾಜಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
30.03.2017
ರಿಂದ
29.03.2019
ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ(ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜು)ಡಾ. ಹರಿಣ ಪಿ. ವಾಗ್ಮೋರೆಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
28.04.2017
ರಿಂದ
27.04.2019
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಡಾ. . ಮಂಜುಳ ಕುಮಾರಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
31.07.2018
ರಿಂದ
30.06.2020
ಅಣು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಡಾ.ವಿ. ಶಿವರಾಮ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
13.08.2016
ರಿಂದ
12.08.2018
ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್. ದೊಡ್ಡಮನಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
31.12.2018
ರಿಂದ
30.12.2020
ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಅಶೋಕಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
08.02.2017
ರಿಂದ
07.02.2019
ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಲೋಚನೆಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂ.ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಡಾ. ಎಂ. ಶಿವಶಂಕರ್ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
16.01.2018
ರಿಂದ
15.01.2020
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಜಿ. ನಂಜುಂಡನ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
12.10.2017
ರಿಂದ
11.10.2019
ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಡಿ. ಉಷ ಆನಂದಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
14.12.2018
ರಿಂದ
13.12.2020
ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಡಾ. ವೈ. ನಾಗರಾಜುಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
24.06.2017
ರಿಂದ
23.06.2019
ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಧ್ಯಯನ (ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ)ಡಾ. ಸಿಂಥಿಯ ಮೆನೆಜೆಸ್ ಪ್ರಭುಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
24.06.2017
ರಿಂದ
23.06.2019
ವಾಣಿಜ್ಯಡಾ. ಆರ್. ಸರ್ವಮಂಗಳಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
25.02.2019
ರಿಂದ
24.02.2021
ಶಿಕ್ಷಣಡಾ. ಎಂ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
06.02.2019
ರಿಂದ
05.02.2021
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಡಾ. ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
13.08.2018
ರಿಂದ
12.08.2020
ಕಾನೂನುಡಾ. ಎನ್. ದಶರಥಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
31.12.2018
ರಿಂದ
30.12.2020
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಶ್ರೀ. ಹರೂನ್ ಸಲೀಂಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
02.11.2018
ರಿಂದ
31.08.2019
ಸಿವಿಲ್ಡಾ. ಉಷಾ ಎನ್. ಮೂರ್ತಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
19.03.2048+ರಿಂದ
18.03.2020
ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಡಾ. ಹೆಚ್.ಎನ್. ಚಂಪಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
15.02.2018
ರಿಂದ
14.02.2020
ವಿದ್ಯುತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಡಾ. ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
12.02.2019
ರಿಂದ
11.02.2021
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಡಾ. ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬುಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
25.02.2019
ರಿಂದ
24.02.2021
ಮೆಖ್ಯಾನಿಕಲ್ಡಾ. ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನಡಾ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
08.03.2018
ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ