೨೦೧೯-೨೦ ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ವಿಸ್ತರಣೆ – ದಿನಾಂಕ 23.11.2018

೨೦೧೯-೨೦ ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ವಿಸ್ತರಣೆ – ದಿನಾಂಕ 15.10.2018


ಸಂಯೋಜನಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ – 2019-20 : Dated  22.09.2018


ಆನ್ ಲೈನ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಲಿಂಕ್ 


Affiilation Statutes Affiliation Norms and Guidelines
Approved Combination List List of Courses
Notification for Modified Guidelines for PG Programme Permanent Affiliation Statutes