M.COM Merit  List  (Karnataka & BUB)

M.COM Merit List (Non-Karnataka BUB)

M.COM Rank List (Within Karnataka)

M.COM Rank List (Autonomous students)

M.COM Rank List (Outside-Karnataka)

M.COM Rank List (Ineligible &Incomplete Application)